Tájékoztatunk, hogy weboldalunk a látogatók magasabb szintű kiszolgálása érdekében cookie-kat használ az Adatkezelési Tájékoztatónkban közzétett módon.

Bővebb információ >>>

Termékek Menü

Elállási feltételek

Kedves vásárlónk, leendő vásárlónk mint Ön előtt is bizonyára ismeretes  az alábbi jogszabály alapján Önt abban az esetben ha fogyasztónak minősül a vásárlástól történő elállás illeti meg, -HIGIÉNIÁS termékek kivételével –  az alábbiak szerint :   

"  A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. "  

Ezzel kapcsolatban a jellemző félreértések elkerülése végett kiemeljük az alábbi 3 pontba gyűjtött információt, amelyek betartása és megléte alap feltétele az ügymenet gyors és zökkenőmentes rendezésének :

 A kiemelt törvény szövegből az alábbiak nagyon Fontosak :

  1. Abban az estben illeti meg Önt az elállás jog, ha Ön természetes személyként, magán személyként vásárolta meg a terméket (tehát EV. vagy bármilyen cégesi vásárlót nem illet meg a idézett törvény szerint az elállás joga).
  2. Átvette a megrendelésben meghatározott feltételekkel teljesíttet rendelést, vagy még átvétel előtt egyértelmű nyilatkozatot tett az elállási szándékáról.
  3. Amennyiben nem tesz egyértelmű elállási nyilatkozatot, tehát ha PL. egyszerűen nem veszi át a megrendelt és a webáruház által visszaigazolt terméket a futártól, vagy nem megy érte a átvételi pontra ,vagy a futárral közli az elállási szándékát az nem minősül jogszerű elállásnak, tehát ebből származó anyagi kárért Ön a felelős.

Amint átvette a megvásárolt készüléket, kérjük óvatosan nyissa azt fel, NE sérüljön a doboz, stb, ill. nézze át , szemrevételezéssel a készüléket, maximum "üresen" étel ..stb nélkül próbálja azt ki.

Amennyiben bármely kétely merül fel Önben, hogy a termék nem felel meg Önnek, csomagolja vissza a terméket majd juttassa vissza a webáruháznak az eredeti állapotában, ezzel elkerülve egy későbbi vitás esetet.

Amennyiben Ön használatba veszi a terméket pl. ételt készít vele, úgy nem biztosítható, hogy érték csökkenés nélkül tudjuk visszavenni a már használt terméket, készüléket a  45/2014.(II.26 ) korm rendelt  annak 25. § alapján.

„ A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.”

Ennek a 3 pontnak a betartásával elkerülhetőek a későbbi viták és anyagi veszteségek.

Figyelem: A jogszabály külön kiemeli ,hogy higiéniai termékekre a fenti esetekben sem gyakorolható az elállási jog.  

További bővebb tájékoztatást az alábbiakban kaphat az elállási jog gyakorlásáról.

A fogyasztót az indoklás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Kormány rendelet 14. pontja részletezi.
Ezek közül külön is kiemeli a Szolgáltató, hogy például nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; különösen, de nem kizárólag ezen termékkörökbe tartoznak:

inhalátorok, hőmérők, vízszűrő betétek, termoszok, kulacsok, termobögrék, fólia tekercsek - és zacskók stb , ezeket a termékeket felbontás után nem köteles a webáruház visszavenni. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. 

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

 

Címzett: Silko&Co Kft
Cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ....................................

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén

Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.
Email cím: hello@laicashop.hu

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó  vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó a kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.

A fogyasztó kötelezettségei között a törvény kiemelten említi a következő paragrafust:

A 45/2014.(II.26 ) korm rendelt annak 25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Ez a cégünk értelmezése szerint a következőket jelenti: A fogyasztó amint megkapja a megrendelt terméket, óvatosan kibonthatja, az eredeti csomagolás megőrzése mellett átnézheti, a működést egyéb közeg, víz,vagy élelmiszer nélkül kipróbálhatja. Amennyiben úgy ítéli meg hogy a termék jelentősen különbözik a weboldalon megadottaktól visszaküldheti.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:
- Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Elállási joggal kapcsolatos egyéb információ:

A Silko&Co Kft elkötelezett abban, hogy 100%-ban elégedett legyenek az Ügyfeleink a termékeinkkel: ezért minden extra kérés nélkül 24 hónapos általános termék garanciát vállalunk a LAICA termékekre, valamint a törvényben meghatározott, a termék átvételétől számított 14 nap helyett egyedi 30 napos pénz visszafizetési garanciát vállalunk a LAICA vízszűrő kancsókra és kancsó szettekre (kizárólag a www.laicashop.hu-n keresztül történt vásárlás esetén) amennyiben valamilyen okból nem lenne elégedett termékünkkel. Egyedi „30 napos megelégedettségi” garanciánk, csak a logóval ellátott termékeinkre (vízszűrő termékekre) érvényes!